Van harte welkom op onze website.

Alle molens van de stichting
kunt u afzonderlijk op deze website bekijken

U kunt de molens ook bezichtigen
op de Nationale Molendag

Beleidsplan MSA 2011-2016

versie 2011-02

1. Inleiding
2. Missie
3. Werkterrein van de Alkmaarse Molenstichting e.o.
4. Positionering van de Alkmaarse Molenstichting e.o.
5. Ambities
6. Structuur
7. Communicatie
8. Financiën

Inleiding

beleidsplan 2011-2016

Het schrijven van een beleidsplan voor de komende jaren is geen eenvoudige zaak,

voor de Molenstichting Alkmaar en Omstreken (MSA).

De koers, onder andere aangegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wordt breed gedragen door alle verantwoordelijken voor het behoud en in stand houden van molens.
De vertaling in concrete acties is echter niet vanzelfsprekend. Toch is het gelukt om een beleidsplan op te stellen voor de volgende vijf jaar. Het is onmisbaar om de stichting ruimte te geven te doen wat gedaan moet worden. Inclusief een gezonde financiële basis.
Door hard werken van bestuur en molenaars hebben we een sterk plan gemaakt. Er is heel veel werk gestoken in het evalueren zowel door bestuur als door molenaars. Er zijn zwaktes maar ook sterktes boven tafel gekomen. Zowel confronterend als leerzaam.
Dat geldt ook voor de uitdagingen die voor liggen en de mogelijke bedreigingen onderweg.

Een aantal voorbeelden:

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bezig met de afronding van de herziening van het molenbeleid.
  • De huidige crisis zal gevolgen hebben ten aanzien van de subsidieverstrekking van de overheden.
  • De huidige crisis zal gevolgen hebben ten aanzien van sponsoring,en donatie.
  • Terugloop van donateurs.

De opdracht is een stevige. Wij willen als Molenstichting Alkmaar en omgeving een belangrijke bijdrage leveren in onze regio (lees werkgebied) tot behoud van molens in deze turbulente tijd. Wind is echter onze partner, niet onze vijand!

Dit beleidsplan geeft ons groot vertrouwen dat wij tot in de verre toekomst een gezonde, sterke en windrijke Molenstichting zullen houden.

2. Missie

De missie van de Molenstichting Alkmaar e.o. zoals vermeld in de statuten van de stichting is;

“Het in stand houden en bevorderen van monumenten, beschermd op grond van de monumentenwet. In het bijzonder van windmolens welke cultuurhistorische waarde bezitten, in nauwe samenhang met hun biotoop, en die gelegen zijn in Alkmaar of omgeving.

Voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, zowel actief als passief.”


3. Werkterrein van de Molenstichting Alkmaar e.o.

Het werkterrein van de stichting omvat de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Bergen, Langedijk en Harenkarspel. Het gebied sluit aan bij de omliggende werkgebieden van andere molenstichtingen en verenigingen in Noord-Holland die zich voor de belangen en instandhouding van windmolens inzetten. Het werkgebied telt 26 windmolens.

* De stichting bezit 7 molens; daarvan zijn 5 z.g. strijkmolens bij Oudorp: de molens B, C, D en E aan de Molenkade en de molen ’t Ambacht aan het Wuiver. De zesde molen is de Bosmolen in Egmond a.d. Hoef en per januari 2012 is de Varnebroeker molen aan het Maalwater te Heiloo aan ons molenbezit toegevoegd.

4. De positionering van de Molenstichting Alkmaar e.o.

De Molenstichting Alkmaar e.o. staat in relatie met overheden, organisaties, bedrijven en particulieren. Zij is er van doordrongen dat een goede verstandhouding met alle, interne en externe partners van groot belang is en dat de onderlinge contacten daarbinnen essentieel zijn.

4.1 de provincie Noord-Holland.

Als bovenlokale bestuurslaag speelt de provincie Noord-Holland een belangrijke rol bij de bescherming en het behoud van molens.

4.2 de gemeentelijke overheden binnen het werkgebied van de stichting.

MSA ontvangt, naast de landelijke en provinciale subsidies ook subsidies van gemeentelijke overheden; o.a. van de gemeenten Alkmaar en Bergen. Daarnaast zijn er onderhandelingen gevoerd met de gemeente Heiloo voor een overname, met de daaraan gekoppelde subsidies van de Varnerbroeker molen (gerealiseerd in 2012).

4.3 Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie.

MSA onderhoudt nauwe contacten met deze federatie die op provinciaal niveau van essentiële betekenis is bij het behartigen van haar belangen op provinciaal en lokaal niveau.

4.4 de Vereniging De Hollandsche Molen.

De vereniging De Hollandsche Molen functioneert als een landelijk overkoepelend orgaan voor nationale belangenbehartiging van molens, moleneigenaren en molenaars.

4.5 aanliggende grondeigenaren van de molens.

Door de ligging van de molens in het landelijk gebied heeft de stichting met eigenaren en gebruikers van aanliggende grond te maken. De ontsluiting die niet direct aan de openbare weg zijn gelegen, vindt veelal via erfdienstbaarheid plaats. Dit recht wordt op de minst bezwarende wijze gebruikt.

4.6 molenstichtingen en verenigingen.

Er zijn naast de MSA nog 6 grotere molenstichtingen of verenigingen actief.

Elk van deze stichtingen of verenigingen organiseert, net als de MSA, activiteiten om de molens onder de aandacht van de bevolking te brengen.

Aan deze activiteiten werkt onze stichting graag mee.

4.7 sponsoren.

MSA is haar sponsoren bijzonder erkentelijk voor de financiële steun die zij de afgelopen jaren heeft ontvangen. Omdat deze steun voor MSA van levensbelang is en in de toekomst van nog grotere betekenis zal zijn voor het werk van de stichting, hecht MSA zeer aan de continuering van deze financiële steun.

4.8 donateurs

De stichting beschikt over ongeveer 300 donateurs. Deze donateurs zijn van groot belang voor de stichting, zowel financieel als voor de promotie van het molenbehoud in het algemeen en voor de Molenstichting Alkmaar in het bijzonder.

4.9 het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Het Gilde van Vrijwillige molenaars is een landelijke vereniging die sinds 1972 de opleiding voor vrijwillige molenaars verzorgt. De MSA vereist dat haar molenaars, voor de aanstelling als vrijwillig molenaar binnen de stichting, in het bezit zijn van het getuigschrift Vrijwillig Molenaar van dit Gilde.

4.9.1 leveranciers.

De relaties met leveranciers van de MSA, vooral de molenmakers en aannemers, verdienen blijvend aandacht. De onderlinge afhankelijkheid is zo groot dat een goede verstandhouding vereist is.

5. Ambities

Het molenbezit van de Stichting omvat in 2011 in totaal 6 molens; 5 strijkmolens in Oudorp en de Bosmolen in Egmond a/d Hoef. Alle molens zijn achtkantige grondzeilers en binnenkruiers.

* Er zijn onderhandelingen gaande met de gemeente Heiloo voor de eventuele overdracht van de Varnerbroekermolen naar de Molenstichting Alkmaar e.o. (gerealiseerd 2012) en er wordt studie gemaakt op twee in verval geraakte molens, waaronder een korenmolen. De laatst genoemde molen zou een werkproject kunnen worden voor mensen met een beperking.

De stichting zal de inventarisatie van de in de gemeente Alkmaar en omgeving aanwezige windmolens blijven actualiseren en meewerken aan het in stand houden en laten voortbestaan van bestaande windmolens.

De stichting zal zorg dragen dat alle molens die in haar bezit zijn in uitstekende staat van onderhoud verkeren. Zij zal hiervoor, naast bestaande subsidies, op eigen initiatief ook geldstromen van derden aanboren.

De stichting zal voor de toekomstige omvang van de stichting over een adequate bestuur- en beheersstructuur beschikken.

De stichting streeft er naar om een geactualiseerde huurovereenkomst aan de molenaars aan te bieden.

De stichting zal, indien mogelijk en/of noodzakelijk, windmolens in haar verzorgingsgebied
aan haar bezit toevoegen en zich beijveren om alle molens in haar bezit draaivaardig en indien mogelijk maalvaardig te laten zijn.

De stichting zal alle middelen die in haar vermogen liggen aanwenden om de omgeving van haar molenbezit, de molenbiotoop, te beschermen.

De stichting ziet het als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud en in stand houden van windmolens.

Aanvulling 2013:

Om hier meer invulling aan te kunnen geven streeft MSA naar het realiseren van een educatief centrum aan de Molenkade bij molen B.

6. Structuur van Molenstichting Alkmaar e.o.

6.1 het bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zeven leden.

Het bestuur kent geen scheiding tussen een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Bestuursleden hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheden een extra uitvoerende taak.

Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn bestuursleden verantwoordelijk voor PR en fondsenwerving, onderhoud van de molens, molenerf- en biotoop, verantwoordelijk voor het behoud van subsidies en verantwoording aan subsidiënten en werving en relatiebeheer van donateurs. Vacant is de functie voor donateurs- en juridische zaken. Voor werkzaamheden die niet in de functieomschrijving van bestuursleden voorkomen worden ad hoc commissies in het leven geroepen of wordt een bestuurslid verzocht om deze (tijdelijke) extra taak op zich te nemen.

Deze vorm van besturen- en beheren heeft een relatief lange periode zijn dienst bewezen.

Echter, de laatste jaren liep het bestuur tegen de beperking van dit model aan.

Naar aanleiding van deze constatering en het feit dat de ambitie van het bestuur is om de stichting in omvang te laten toenemen heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 25 november 2010 besloten een, op de toekomst gericht, aangepast bestuursmodel te kiezen. Uitgangspunt bij dit nieuwe model is dat bestuur en beheerfuncties formeel van elkaar worden gescheiden.

In de looptijd van het beleidsplan zal het bestuur van de stichting bestaan uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur zal uit een oneven aantal bestuurders bestaan, inclusief het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

De dagelijkse bestuursleden worden gekozen uit het AB.Het dagelijks bestuur wordt permanent versterkt door leden van het AB die de voorzitters zijn van de diverse commissies.

6.2 commissies.

6.2.1.De commissie PR en Fondswerving.

De afgelopen periode heeft een bestuurslid zich beijverd om deze functies gestalte te geven.

Mede daardoor beschikt de stichting over een uitgebreid netwerk van partners en zijn er afgelopen jaren succesvol gelden van particuliere fondsen binnen gekomen, waardoor (extra) renovatieactiviteiten konden worden uit gevoerd.

Mede door de ambitie van de stichting lijkt een uitbreiding van max. 2 personen wenselijk voor een dergelijke commissie.

6.2.2.Commissie onderhoud.

Het onderhoud van het huidige bestand van molens rust sinds april van 2010 op de schouders van een bestuurslid. Voor deze datum heeft de vorige secretaris, zeker met de herbouw en renovaties van de molens C en E, naast de werkzaamheden als bestuurslid zijn sporen verdiend. Overigens is hij ook ruimhartig ondersteund door aan aantal vrijwillige molenaars van de stichting.

Vanaf april 2010 is er nog maar één bestuurslid die de functie onderhoud in zijn portefeuille heeft. Een en ander betekent dat er een zware last op zijn schouders ligt en de continuïteit in gevaar kan komen door bv ziekte e.d.

Voor deze commissie moet worden gedacht aan een uitbreiding van max. 3 personen.

Met daarbij de kanttekening dat grondige kennis van molentechniek een vereiste is.

6.2.3.Commissie onderhouden en verantwoorden van subsidies.

Tot 2010 is deze functie door één bestuurslid uit gevoerd.

Wenselijk wordt geacht dit door twee leden te laten doen ivm ook de complexiteit van de huidige regelgeving.

6.3 Vrijwillige molenaars

De vrijwillige molenaars van de Molenstichting Alkmaar e.o. vormen de (koning)spil van de stichting.

Hun inzet en enthousiasme vormen een van de belangrijkste pijlers van de stichting en zijn een waarborg voor een gezonde molenorganisatie.

Het bestuur is erg ingenomen met “zijn” molenaars die allemaal in het bezit zijn van het getuigschrift Vrijwillig Molenaar van GVM.

Voor de Molenstichting Alkmaar e.o. is uitgangspunt dat de molens worden gehuurd, bediend en bewoond door gediplomeerde vrijwillige molenaars.

In de met hen aangegane huurovereenkomst en molenaarsovereenkomst zijn afspraken over draaien, malen, wonen en onderhoud, van zowel de molen als het molenerf vastgelegd.

De selectie van nieuwe (vrijwillige) molenaars valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting, op basis van de daarvoor geldende procedures.

6.3.1 Indien het door een vrijwillige molenaar wenselijk wordt geacht is het mogelijk dat een molenaar over een tweede of reserve molenaar kan beschikken.

Voor het toevoegen van een tweede of reservemolenaar bestaat een vaste procedure.

De vaste vrijwillige molenaar draagt een reservemolenaar voor aan het bestuur, dat uit zijn midden een tweetal leden aanwijst om een (sollicitatie-)gesprek met de kandidaat reservemolenaar te voeren. Een sollicitatiebrief met het daaraan gekoppelde CV is onderdeel van de procedure, de commissie kan hierbij referenties op vragen. De commissie doet verslag over haar bevindingen aan het bestuur, waarna het bestuur een besluit neemt en tot aanstelling over gaat.
Er wordt door het bestuur een contract aan de reservemolenaar aangeboden, waarin de rechten en de plichten en eventuele aanvullende condities staan beschreven. Op basis van dit contract is de reservemolenaar ook door het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzekerd.

6.3.2 Inrichting van de Molenerven.

De Molenstichting Alkmaar e.o. heeft in juni 2007 een plan voor de inrichting van molenerven aangenomen. Dit plan “Inrichting van molenerven” is blijvend actueel en moet gezien worden als onlosmakelijk onderdeel van het beleidsplan.

6.3.3 Aan de vrijwillige molenaars is verzocht een groen- en erfplan te maken, of indien aanwezig te actualiseren.

Aan het einde van het jaar dient er een evaluatie gemaakt te worden van de werkzaamheden die, op basis, van deze plannen zijn gerealiseerd. De resultaten van deze evaluatie worden beschreven in het jaarverslag.

Tussentijdse veranderingen op het molenerf die niet in het groenplan zijn opgenomen worden - vóór de realisatie daarvan- schriftelijk voorgelegd aan het bestuur.

6.4 Donateurs.

De stichting beschikt over ongeveer 300 donateurs. Zij zorgen mede dat de wind in de zeilen blijft. Door deze groep mensen kan de stichting mede veel realiseren. Zij ontvangen elk kwartaal de Molenpost.

De komende periode zal de stichting zich beijveren om jaarlijks dit aantal te laten toenemen.

Hiervoor zal een (werk)plan worden ontwikkeld, waarin o.a zal staan hoe de werving zal verlopen en hoe de communicatie met de donateurs zal worden geregeld en uitgevoerd.

7. Communicatie.

Een zorgvuldige communicatie is van essentieel belang voor het voortbestaan van de stichting.

Het gaat hierbij om de communicatie tussen

- bestuursleden onderling.

- bestuur en vrijwillige molenaars

- de vrijwillige molenaars onderling

- de vrijwillige molenaars en de samenleving

- bestuur en subsidiënten

- bestuur en politieke en bestuurlijke kaders

- de stichting en haar vrienden (donateurs)

- bestuur en samenwerkingspartner

- Molenstichting Alkmaar e.o. en de politiek en samenleving.

De Molenstichting Alkmaar heeft een specifiek communicatieplan op schrift.

Dit wordt door het bestuur ervaren als een must, zeker in het licht van de nieuwe ambities van de stichting.

7.1 Website

De Stichting beschikt over een website. Aan actualisering wordt voortdurend gewerkt .

Een site waar alle actualiteit aanwezig is en die de dynamiek en ontwikkelingen rond de molens weergeeft.

7.2 Molenpost

De stichting participeert mee in de “De Molenpost”. Dit is een gezamenlijk kwartaalblad van 9 molenstichtingen/verenigingen, waarin de verschillende activiteiten van de molenstichtingen worden vermeld. De Alkmaarse Molenstichting e.o. draagt financieel bij voor de uitgave van dit blad die een oplage van 1700 stuks heeft en in geheel Noord-Holland wordt verspreid.

Een van de vrijwillige molenaars van de stichting is in 2011 mede redactielid van Molenpost.

De Molenpost wordt gerealiseerd met louter vrijwilligers en gedistribueerd onder donateurs, relaties en andere belanghebbenden en belangstellenden.

8. Financiën

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Per 31 december worden de boeken door de penningmeester gesloten, waarna hij voor 1 april een concept jaarrekening maakt. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie, waarna het bestuur de jaarrekening vaststelt.

8.1 Begroting en Middelen voor het in stand houden van de molens.

Jaarlijks legt de penningmeester een, in principe, sluitende begroting voor aan het bestuur.

Het bestuur stelt de begroting vast.

8.2 Middelen t.b.v. het in stand houden van de molens.

De Molenstichting Alkmaar en Omstreken heeft voor de instandhouding van haar eigen
molenbezit de beschikking over een aantal bronnen voor het verkrijgen van financiële middelen.

8.2.1 Subsidie via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op basis van een per molen in gediend verzoek voor de Brim-subsidie, waaraan gekoppeld een Periodiek instandhoudingsplan (PIP).

Voor de periode 2007 t/m 2012 heeft de MSA e.o. voor elk van haar molens een toekenning voor 60% van de subsidiabel onderhoudskosten tot maximaal 50.000.—Euro voor de periode 2013-2018 kan de stichting een nieuwe aanvraag voor de BRIM-subsidie indienen op grond van de BRIM-subsidie 2011.

8.2.2 De gemeente Alkmaar biedt bovendien een subsidie van 30% tot een maximum van

€ 2.000,-- op de subsidiabele kosten op basis van de PIP behorende bij de door de RCE toegekende BRIM-subsidie. (aanvulling 2013: beëindigd met ingang van 01-01-2013)

8.2.3 Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier (HHNK) doneert voor de Bosmolen jaarlijks een vast bedrag, dat door de gemeente Bergen wordt aangevuld tot een maximum van € 851,--

8.2.4 De huuropbrengst van de vrijwillige molenaars als bewoners van de molens.

8.2.5 De donateurs van de stichting; de stichting heeft ca 300 donateurs, hun donaties vormen een essentieel onder deel van de begroting.

8.2.6 Naast deze “vaste” subsidiebronnen werft de stichting continue sponsoren, m.n. voor de financiering van projecten zoals restauraties en of evenementen.

8.2.7 Indien er molens aan het bezit van de stichting worden toegevoegd zal er op worden toegezien dat de molens in goede bouwkundige staat verkeren en dat er een substantieel bedrag voor onderhoud voor de korte en middenlange termijn wordt toegevoegd. Of indien de molen niet in goede bouwkundige staat verkeert er met grote zekerheid, financiën aanwezig zullen zijn om deze molen in optimale bouwkundige staat terug te brengen en er ook een bedrag aanwezig is voor middenlange termijn onderhoud.

De BRIM-subsidie is een zeer belangrijke bron van inkomsten, dit omdat deze subsidie garant staat voor 60% van de inkomsten van de onderhoudskosten.

In 2012 zal de AMS e.o. voor de zes molens een aanvraag voor subsidie per molen indienen, op basis van de PIP. Er is echter grote onzekerheid over een toekenning van deze subsidie omdat het aantal aanvragen bij de RCE veruit het aantal toekenningen overstijgt.

* (update 2013: alle aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd)

Zeker voor de subsidiabele- maar ook voor de niet subsidiabele kosten voor exploitatie en onderhoud is het van belang dat de MSA in de nabije toekomst andere vaste inkomsten bronnen genereert.

8.3 Vermogen van de stichting

De stichting is in 2010 in het bezit van een bescheiden vermogen, het streven is om een buffer van 2,5 % van de herbouwkosten van een molen aan te houden. Deze buffer kan worden aangewend om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. Zolang deze buffer nog niet volledig is opgebouwd zullen (sponsor) giften, schenkingen e.d. aan het buffervermogen worden toegevoegd.

8.4 Restauraties.

De Molenstichting e.o. heeft de afgelopen 18 jaar haar gehele molenbestand zowel gerestaureerd als gerenoveerd. In mei 2010 is de renovatie van molen E afgerond. Hierdoor verkeert het totale molenbezit van de stichting in 2010 in goede staat van onderhoud.

Dit is echter geen reden om op lauweren te gaan rusten; windmolens zijn kwetsbare monumenten. Onderhoud blijft een continue activiteit om de molens en de directe omgeving daarvan in goede conditie te behouden.

8.5 Verzekeringen.

Windmolens zijn kwetsbare monumenten. Zij zijn door de bouwmaterialen waaruit de molens zijn opgebouwd; hout en riet, bijzonder brandgevaarlijk. Dit heeft ook gevolgen voor de verzekeringspremie; deze is aanzienlijk en in principe niet subsidiabel.

Wel wordt bij het afschaffen van de draaipremie een bedrag van ongeveer € 1000,-- per molen gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. Deze bedragen worden voor het verzekeren van de molens en molenschuren aangewend. * (update 2013: deze regeling is inmiddels gewijzigd) De molens zijn verzekerd op taxatiewaarde, de schuren voor een nominaal bedrag. Daarnaast zijn de bestuursleden verzekerd voor hun bestuursaansprakelijkheid.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) biedt voor haar leden de volgende verzekeringen aan:

- WA+ schade aan molens

- ongevallen aan personen tot 75 jaar

- in de contributie zit een WA-verzekering voor schade aan derden.

Tot slot

Het bestuur van de Molenstichting is zich bewust van de het feit dat een organisatie drijft op de inzet van vrijwilligers en steun in de ruimste zin van derden. Zij zal van harte elk initiatief welk relevant is voor het behoud van haar molens en de molens in haar werkgebied van harte steunen.

Het is meer dan de moeite waard dit door te geven aan de volgende generaties: “Kijk toen deden ze het ook al -klimaat neutraal- water wegslaan uit de polders meelmalen, houtzagen en olie persen”.

Dat je scherp moet blijven en mensen met de juiste competenties moet interesseren voor ons mooie werk - het meedoen aan het bewaren en presenteren van een belangrijk stuk industrieel erfgoed van “Alkmaar Molenstad” - is een onderwerp wat altijd aandacht zal hebben.

Noot: In verband met hernieuwde publicatie op de website eind 2013 is dit beleidsplan op enkele
punten geactualiseerd. De betrokken zinsneden zijn met een * aangegeven.

Contact Ons

Bianca Limmen-Kroes, secretaris

 06-40329886

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Donateur Worden

1. U kunt dit on-line formulier invullen

2. Het bedrag kunt u overmaken op de donateurs-bankrekening van de Molenstichting Alkmaar e.o.
IBAN: NL36 INGB 0003 3455 81

3. U kunt ook bellen of mailen naar de secretaris of penningmeester.

4. U kunt zich ook aanmelden bij een van de molenaars (zie de link naar onze zes molens)