Jaarverslag 2017

Jaarverslag van de voorzitter over 2017

Anders dan in 2016 – het jaar waarin de omvangrijke investeringen in het Molenkade project werden gerealiseerd, was 2017 een jaar waarin voornamelijk het reguliere, jaarlijkse onderhoud van onze molens plaatsvond. Zoals gebruikelijk in nauw overleg met de betrokken molenaars. Zie ook het verslag van onze werkgroep “molen onderhoud “.

Maart 2017 werden alle betrokkenen (onze molenaars-subsidie verstrekkers-overheid-molenmakers en rietdekkers, donateurs en andere sponsoren) nog eens uitvoerig bedankt voor hun medewerking bij het succesvolle verloop van het Molenkade project. Doch 2017 werd ook een jaar waarin onze stichting te maken kreeg met een aantal uiteenlopende zaken, welke het bestuur zal moeten oppakken en het initiatief nemen.

Wijzigingen bestuur:

  • Om gezondheidsredenen heeft Bianca Limmen aangegeven af te moeten zien van de vacante functie van secretaris/secretariaat.
  • Gelukkig hebben wij snel deze vrijgekomen vacature kunnen invullen. Het voelde dan ook goed op de ruime ervaring van onze nieuwe secretaris Imre Revers (oud lid managementteam Thuiszorg West-Friesland) te kunnen terugvallen.
  • Helaas heeft Geertje Steernberg (molenaar op de Eendracht) te kennen gegeven vanwege haar drukke werkzaamheden haar functie als ondersteuner van onze technische commissie en daarmede van onze molendeskundige Andreas de Vos, te moeten beëindigen. Wij bedanken haar dan ook voor haar inbreng tijdens onze bestuursvergaderingen.

Samenwerking met Schermer Molen Stichting – Gemeente Alkmaar

Beide “molenstichtingen” vallen onder de Gemeente Alkmaar. Met in achtneming van de kerntaken van onze Stichting (behoud en beheer van monumentale molens in Alkmaar en omgeving) zullen wij in overleg blijven met de Schermer Molens Stichting en de gemeente Alkmaar om kennis te delen en ook met het oog op het beleid en visie m.b.t. regionale recreatie en toerisme. Alkmaar is met 31 molens binnen haar gemeente een van de grootste molensteden in Nederland.

Procedures en overige activiteiten:

  • De besprekingen met de Gemeente Bergen inzake de overname van de Philisteinse molen in Egmond en de molen Kijkduin in Schoorl werden ook in 2017voortgezet. De voorwaarden (gebaseerd op de bouwtechnische conditie van beide molens, de uitkomst van een nulmeting en de daaruit vloeiende herstel kosten) van een eventuele overdracht aan onze Stichting waren vooralsnog niet acceptabel voor de Gemeente Bergen. Tevens zouden meerdere overname gegadigden voor de Philisteinse molen zich bij de gemeente Bergen hebben aangemeld. Wij gaan ervan uit dat de Gemeente Bergen in de loop van 2018 een besluit zal nemen. Dit kan overigens nog wel even op zich laten wachten gezien de installatie van een nieuwe gemeenteraad. MSA blijft overigens wel een overnamekandidaat.
  • Beschoeiing Ambachtsmolen te Oudorp: door de al eerder vastgestelde verzakking van de beschoeiingen is een herstel hiervan op enig termijn noodzakelijk. Voor begin 2018 is een bespreking met de Provincie Noord-Holland gepland. Het ligt in de bedoeling dat de beschoeiing van de Molenkade grootschalig zal worden aangepakt. Herstel beschoeiing van de Ambachtsmolen zou wellicht meegenomen kunnen worden.

Overige Activiteiten

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd op de locatie van de Gouden Engel te Koedijk. Tevens zin een aantal bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond van o.a. de Noord Hollandse Molenfederatie, Vereniging De Hollandsche Molen, de gemeente Alkmaar (Omgeving visie –Boomstructuur plan effecten op de biotoop van molens), Provinciale Molencontactdag. Ook stonden wij met een stand in het Ringers gebouw tijdens Nationale Monumenten dag.

Opstarten van de SIM- rijkssubsidieprocedure 2019-2024 onder leiding van bestuurslid Andreas de Vos op basis van o.a. rapporten opgesteld door Bureau Van Reeuwijk.

Waar nodig is ons beleidsplan (eveneens terug te vinden op onze site) voor de komende 5 jaar (2017-2021) bijgesteld.

Al onze vrijwillige molenaars willen wij in dit verslag nog eens hartelijk bedanken o.a. vanwege:

  • Hun inzet en tijd besteed aan het onderhoud van de molens en erven;
  • De vele en zeer uiteenlopende initiatieven tijdens maar ook buiten de Molen- en Nationale Monumenten dagen om, op het gebied van onder meer onderwijs met het bezoek van scholen en ontvangst van andere geïnteresseerden.
  • En natuurlijk de gebruikelijke gastvrijheid van molenaar Han Kuijper voor de jaarlijkse bijeenkomst van molenaars en bestuur, (wederom een geslaagde avond op de locatie Ambachtsmolen).
Voor een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten van onze molenaars wordt verwezen naar de samenvatting in het jaarverslag molenonderhoud.

Financiën:

De invulling van de financiële consequenties van het beheer (meer specifiek het onderhoud en de restauratie van de 7 rijksmonumenten/molens waarvoor Molenstichting Alkmaar verantwoordelijk is) kan niet zonder de structurele steun van de overheid en “goede doelen“-instellingen. Waaronder de Bankgiro loterij, de bijdrage van onze donateurs en regionaal bedrijfsleven. Zeker met de eventuele overname van de 2 molens van de Gemeente Bergen is een gedegen en gezonde financiële huishouding essentieel. Ook richting subsidieverstrekkers en sponsoren is het dan ook correct om de kosten afgezet tegen de verschillende inkomstenbronnen transparant te kunnen presenteren. Het financiële verslag (in de vorm van balans, exploitatierekening en toelichting) voor 2017 is tevens terug te vinden op onze website. In dit verband is het goed te kunnen vermelden dat een kascommissie na controle heeft vastgesteld dat het financieel verslag over 2017 een juist beeld geeft van de inkomstenen, uitgaven en banksaldi over het afgelopen jaar. En derhalve decharge is verleend aan onze penningmeester Simon Swart. Ook namens het bestuur willen wij hem bedanken voor de gedegen boekhouding en het gevoerde financiële beleid.
Rest mij eenieder te bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij de activiteiten van Molenstichting Alkmaar welke hebben bijgedragen aan een goed verlopen 2017.

Paul Zaman, voorzitter.