Loading...
Jaarverslag 2017-09-06T16:49:25+00:00

Jaarverslag 2016

Jaarverslag van de voorzitter over 2016

Molenkade project:

Was 2015 het jaar van het bedenken en voorbereiden, het afgelopen jaar 2016 stond voor onze molenstichting voor een belangrijk deel in het teken van het Molenkade project. Een omvangrijk project, waarbij het riet van de molens B, D en E werd vervangen en waar nodig ook de noodzakelijke reparaties konden plaatsvinden. Zowel bouwkundig- gestart en opgeleverd in 2016- als financieel een succes. De forse investering van rond de € 200.000, = werd uiteindelijk voor een belangrijk deel door overheid subsidies, schenkingen en sponsoren uit het bedrijfsleven opgebracht. Maart 2017 werden alle betrokkenen (molenaars-subsidie verstrekkers-molenmakers en rietdekkers, donateurs en andere sponsoren) tegenover de Molenkade nog eens uitvoerig bedankt voor hun medewerking bij het succesvolle verloop.

Wijzigingen bestuur:

 • Na het verdrietig afscheid van voorzitter Ide Kelderman, hebben we Paul Zaman bereid gevonden het tijdelijk door Simon Swart met zijn functie als penningmeester gecombineerd ingevulde voorzitterschap over te nemen. Paul heeft een financiële achtergrond en is woonachtig te Alkmaar.
 • Tevens hebben wij dit jaar afscheid genomen van onze secretaris Rob de Vries en Willy Volwerk ( secretaresse en secretaris). Rob en Willy nogmaals hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en enthousiaste inzet bij de werkzaamheden van de molenstichting. Rob zegde daarbij toe op ad hoc basis als adviseur te blijven optreden voor de Molenstichting.
 • Inmiddels hebben wij Bianca Debora Limmen-Kroes bereid gevonden het bestuur te versterken (als secretaris plus secretariële ondersteuning activiteiten) Bianca, een echte molenfan had als kleindochter van Arie Schoenmaker( oud molenaar van molen E ) al een binding met onze molenstichting.
 • Kennismaking met ondersteuner van onze technische commissie/ molen deskundige Andreas Vos, Geertje Steernberg (tevens molenaar op de Eendracht). Zij schuift ook regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen en is onze vaste correspondent voor het periodiek De Molenpost.

Samenwerking met Schermer Molen Stichting- Gemeente Alkmaar

Nu beide stichtingen als gevolg van de gemeente fusie vallen onder de Gemeente Alkmaar, hebben in 2016 diverse gesprekken plaatsgevonden om kennis te delen (o.a. met de leden van de instandhouding commissie) alsmede tussen enige bestuur leden m.b.t. de kerntaken van de stichtingen (lees behoud en beheer van de monumentale molens) versus beleid en visie m.b.t. regionale recreatie en toerisme. Omgeving visie Gemeente Alkmaar, waarbij Alkmaar zich tevens zal profileren als een van de grootste molen steden van Nederland

Nieuwe molenaar

Uit het aanbod van een flink aantal enthousiaste molenaar sollicitanten hebben wij , mede op basis van motivatie en de uitkomst van gesprekken met de kandidaten , besloten molen C te verhuren aan Annet van der Lende Groot. Mooi dat de molen weer snel maalvaardig was en weer onder de verantwoordelijkheid van een vrouwelijke vrijwillige molenaar.

Procedures:

 • Verwezen wordt naar de bijdrage “Werkgroep Molenbiotoop 2016 “, in de procedure Gemeente Bergen Potstal Kat. Ondanks de uiteindelijk, negatieve uitslag voor de Winumermolen is het goed vast te kunnen stellen dat door de Rechtbank werd bevestigd dat de Molen Stichting Alkmaar e.o. in overeenstemming met haar statuten wel degelijk kan opkomen als juridische partij voor de belangen van molens gelegen in haar werk omgeving. De deskundige analyses en ter zake doende argumenten van onze molenspecialist, Andreas Vos, gepresenteerd tijdens de procedure werden door betrokkenen zeer op prijs gesteld.
 • De besprekingen met de Gemeente Bergen inzake de overname van de Philisteinse molen in Egmond en de molen Kijkduin in Schoorl werden ook in 2016 voortgezet. Wij hebben met de vrijwillige molenaars van Kijkduin, onze wellicht toekomstige huurders ook persoonlijk kennis gemaakt. Evenwel op basis van de huidige bouwtechnische conditie van beide molens, de uitkomst van een nulmeting en de daaruit vloeiende herstel kosten hebben wij wederom de voorwaarden van een eventuele overname van beide molens nogmaals gepresenteerd aan de Gemeente Bergen. Het wachten nu is op een formeel antwoord (wellicht 2e helft 2017) van de Gemeente op ons voorstel .
 • Beschoeiing Ambachtsmolen te Oudorp: door de al eerder vastgestelde verzakking van de beschoeiingen is een herstel hiervan op enig termijn noodzakelijk. Eerdere communicatie vanuit ons bestuur met de Provincie Noord-Holland hebben tot dusverre niet geleid tot enig voorstel dan wel een gezamenlijke visie hoe te voorzien in het herstel. Na de nodige moeite hebben wij een vertegenwoordiger van de Provincie op bezoek gehad om de schade ter plekke vast te stellen. Zijn conclusie was dat deze schade van dien aard is dat dit geen aanleiding voor de Provincie zou zijn geweest in te grijpen (indien zij verantwoordelijk zou zijn geweest.) Wij hebben ook gezamenlijk de Molenkade/Hoornsevaart met de vertegenwoordiger bekeken vanaf het water. Wij begrepen dat het in de bedoeling ligt van de Provincie NH de beschoeiing van de Hoornsevaart/Molenkadee in de loop van 2019 aan te pakken. Blijkbaar een kostbaar project; waarbij de in verhouding redelijk bescheiden kosten herstel beschoeiing Ambachtsmolen wellicht alsdan meegenomen kunnen worden.

Activiteiten,

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd op de locatie van de Gouden Engel te Koedijk
Tevens een aantal bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond van o.a. de Noord Hollandse Molenfederatie, Vereniging De Hollandsche Molen, de gemeente Alkmaar, Provinciale Molencontactdag. Tevens stonden wij met een stand in de Grote Kerk tijdens Nationale Monumenten dag.

Al onze vrijwillige molenaars willen wij in dit verslag nog eens hartelijk bedanken o.a. vanwege:

 • hun inzet en tijd besteed aan het onderhoud van de molens en erven;
 • medewerking en acceptatie beperking woonomstandigheden gedurende het rietdekkers proces specifiek voor de molenaars aan de Molenkade
 • de vele en zeer uiteenlopende initiatieven tijdens maar ook buiten de Molen- en Nationale Monumenten dagen om, op het gebied van onder meer: onderwijs met het bezoek van verschillende klassen basisscholen uit Alkmaar, alsmede de Radboutschool Alkmaar, Van der Mey college voor de opzet van een lesprogramma. Ook een aantal Chinese leerlingen met hun leraren waren te gast in het kader van een uitwissel programma.
 • naast vele andere gasten en groepen werden ook specifieke gasten verbonden aan de molenwereld, zoals de examencommissie van de Hollandsche Molen en hoofdbestuur van het Gilde van Vrijwillige molenaars verwelkomd op de
  Molenkade op molen D bij Tom Keuning.
 • de gebruikelijke gastvrijheid van molenaar Han Kuijper voor de jaarlijkse bijeenkomst van molenaars en bestuur, was wederom een geslaagde avond op de locatie Ambachtsmolen.
  Voor een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten van onze molenaars wordt verwezen naar hun eigen jaarverslagen.

Financiën:

De invulling van de financiële consequenties van het beheer (meer specifiek het onderhoud en de restauratie van de 7 rijks monumenten molens waarvoor Molen Stichting Alkmaar verantwoordelijk is kan niet zonder de structurele steun van de overheid ( Rijk-Provincie en de Gemeente) goede doelen. Instellingen waaronder de Bankgiro loterij, de bijdrage van onze donateurs en regionaal bedrijfsleven. Ons bestuur lid Cees Stam kan wat dat betreft met de overige bestuursleden terugkijken naar een effectieve response op de verzoeken tot ondersteuning.
Zeker met het in 2016 succesvol afgeronde Molenkade project en de eventuele overname van de 2 molens van de Gemeente Bergen is een gedegen en gezonde financiële huishouding essentieel. Ook richting subsidieverstrekkers en sponsoren is het correct om de kosten afgezet tegen de verschillende inkomstenbronnen transparant te kunnen presenteren. Het financiële verslag ( in de vorm van een balans en exploitatierekening) voor 2016 is tevens terug te vinden op onze website . In dit verband is het goed te kunnen vermelden dat een kascommissie na controle heeft vastgesteld dat het financieel verslag over 2016 een juist beeld geeft van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. En derhalve decharge is verleend aan onze penningmeester Simon Swart. Ook namens het bestuur willen wij hem bedanken voor de gedegen boekhouding en het gevoerde financiële beleid.
Rest ons eenieder te bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij de activiteiten van Molenstichting Almaar welke hebben bijgedragen aan het succesvol verlopen 2016.

Paul Zaman, voorzitter.