Werkgroep molenbiotoop 2022

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren. 202 was wat betreft lopende ontwikkelingen min of meer een voortzetting van 2021.

Nadat door MSA in 2021 een zienswijze is ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Micro City (ontwikkeling PostNL locatie). Was het wachten op de volgende ronde (ter visie legging van het bestemmingsplan zelf) om hierop nog een keer een zienswijze in te dienen. Helaas is de melding van deze ter visie legging gemist. Toen dit was ontdekt was de termijn al lang verstreken en het bestemmingsplan al vastgesteld. De ter visie termijn bleek in de zomervakantie te zijn geweest. In contact met de molenconsulent (Evert Verhoeven) hierover met de vraag of er mogelijk nog een kleine kans zou zijn, bleek dit niet meer haalbaar. Tijdens dit contact bleek ook dat de molenconsulent dit bestemmingsplan tijdens de ter visie termijn besproken had met De Hollandsche Molen, maar geen verdere actie heeft genomen, mede omdat voor een meer kansrijke zienswijze eigenlijk een windhinderonderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Wegens de kosten is daarvan afgezien. Het is bijzonder spijtig te constateren dat deze partijen op dat moment niet even contact met MSA hebben gezocht om in de eerste plaats MSA te attenderen, maar in de tweede plaats om af te stemmen over zo’n windhinderonderzoek en hoe eventueel dat bekostigd gaat worden.

De locatie naast het Van der Mey college is nog in de race voor nieuwbouw van de Internationale School. Ook in 2022 was en nog geen duidelijkheid over.

Gemeente Alkmaar heeft wel zorgelijke plannen met ontwikkeling van gebieden in de kanaaloever zone, waarbij in het gebied tussen Viaanse molen en Sluismolen hoogbouw voor woningen en kantoren is gedacht, met maximale hoogten tot 50m.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren en informeren het bestuur over biotoopzaken rond de molens die zij opmerken.

Tot zover 2022,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos