Werkgroep molenbiotoop 2021

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren. 2021 was wat betreft lopende ontwikkelingen min of meer een voortzetting van 2020.

Er is regelmatig contact geweest met de molenconsulent Evert Verhoeven, om advies en afstemming over wie waarop actie onderneemt. Zo is er door MSA een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Micro City (ontwikkeling PostNL locatie). Deze is wel ontvankelijk verklaard maar er zijn geen aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan aangebracht ten gunste van de molens. Bij de volgende ronde (het bestemminsplan zelf) gaan we zeker nog een zienswijze indienen.

Er is ook in samenwerking mar DHM en de molenconsulent contact geweest met gemeente Alkmaar inzake de biotoop rond de Robonsbosmolen. Het betrof hier het beheer van groen rond de voetbalvelden van AFC waar men wilde afwijken van eerder gemaakte afspraken.

De locatie naast het Van der Mey college is nog in de race voorr nieuwbouw van de Internationale School. Ook andere steden dingen naar de nieuwe vestiging voor deze school. Het is tot eind 2021 nog niet duidelijk welke gemeente nu de nieuwe vestiging van de Internationale School gaat krijgen.

Gemeente Alkmaar heeft wel zorgelijke plannen met ontwikkeling van gebieden in de kanaaloever zone, waarbij in het gebied tussen Viaanse molen en Sluismolen hoogbouw voor woningen en kantoren is gedacht, met maximale hoogten tot 50m.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren en informeren het bestuur over biotoopzaken rond de molens die zij opmerken.

Tot zover 2021,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos