Werkgroep molenbiotoop 2023

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren. 2023 was wat betreft lopende ontwikkelingen min of meer een voortzetting van 2022.

Omgeving station Alkmaar Noord (nabij onze strijkmolens, Molenkade):
De voormalige PostNL locatie zal worden ontwikkeld met het bouwplan Microcity the Future. (2021 een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, zonder wijziging van het ontwerp bestemmingsplan. Ter visie legging van het bestemmingsplan zelf de melding van deze ter visie legging gemist.).
Juli 2023 ontving MSA bericht van de gemeente inzake “vooroverleg 3.1.1 Bro concept ontwerp wijzigingsplan Hertog Aalbrechtweg 1, Microcity the Future” Dit betreft een wijziging op dit vastgestelde bestemmingsplan, waarbij het aantal woningen zal worden verhoogd van 360 naar 440 stuks, ten koste van een deel van de voorziene winkelruimte. Een en ander binnen de reeds vastgestelde bouwvolumes en hoogten. MSA heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben omdat de bouwvolumes en hoogten reeds vastgesteld zijn en niet meer wijzigen. (Wat niet wegneemt dat die wat MSA betreft de biotoopnorm wel flink overschrijden, maar onze bezwaren zijn niet gehonoreerd.)
Naderhand (rond december) kwam aan het licht dat deze wijziging wel impacht heeft op de parkeerruimte die voor de woningen is voorzien. Die komt mogelijk/waarschijnlijk buiten het bouwplan te liggen, mogelijk op de locatie naast het Van der Mey college en mogelijk als bovengrondse parkeergarage. Wordt vervolgd in 2024…

De locatie naast het Van der Mey college is nog in de race voor nieuwbouw van de Internationale School die nu nog in Bergen is gehuisvest. In november 2022 was in de media een artikel geplaatst dat de verhuizing van deze school is uitgesteld naar 2028. Daarbij werd gemeld dat de omgevingsvergunning ingediend zal worden en oplevering in 2028 gepland is.
In december 2021 was besloten de Europese School te verhuizen naar de Hertog Aalbrechtweg (tegenover onze Molen C) onder de voorwaarde dat het terrein op 1 januari 2023 bouwrijp zou zijn. Wegens de gemeenteverkiezingen is dit uitgesteld geraakt en die eis door het ministerie van OCW is laten vallen. Vervolgens besloot het ministerie dat het bidbook van Alkmaar herzien moest worden.

In beide gevallen, parkeren of school, blijft MSA deze zaken in de gaten houden om de gevolgen voor de molenbiotoop te monitoren en indien mogelijk bij dat proces betrokken te blijven.

Gemeente Alkmaar heeft wel zorgelijke plannen met ontwikkeling van gebieden in de kanaaloever zone, waarbij in het gebied tussen Viaanse molen en Sluismolen hoogbouw voor woningen en kantoren is gedacht, met maximale hoogten tot 50m.

Robonsbosmolen:
Op het terrein van voorheen Claus Partyhouse en een naastgelegen perceel beiden ten noorden van de Wielerbaan langs de N9, zijn ontwikkelaars bezig met plannen van een hotel (Van der Valk) en een kantorencomplex (Klaver). Beide plannen vallen nog net binnen de molenbeschermingszone van de Robonsbosmolen. Er is door de betrokken architect wel een windtunnelonderzoek (CFD-simulatie, alles wordt tegenwoordig met eindige elementen software berekend) uitgevoerd. Het hotel met een toren van 45m hoog geeft daarbij relatief minder windverstoring dan het voorgenomen kantorenblok, dat met 23m hoogte de geldende biotoopnorm daar overschrijdt. Het proces loopt nog in 2024, het lijkt er in ieder geval op dat de argumenten en inbreng van molenaar en MSA enig gehoor vindt.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren en informeren het bestuur over biotoopzaken rond de molens die zij opmerken.

Tot zover 2023,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos