Werkgroep molenbiotoop 2020

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren.

MSA heeft een aantal keren contact gehad met de gemeente Alkmaar (de gemeentelijke projectleider en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar/architect) over de voorgenomen ontwikkelingen bij het distributiecentrum van PostNL nabij station Alkmaar-Noord. De plannen betreffen sloop van het distributiecentrum en bouw van woon- en werkflats met diverse blokken en hoogten op dat terrein. In dat contact is door MSA aangegeven dat deze plannen voor de molenbiotoop (windvang, maar ook de achtergrond van de molens gezien vanuit de polder) nadelige effecten heeft. Tevens dat het wenselijk is een bredere gebiedsvisie te maken, omdat het te verwachten is dat in de niet al te verre toekomst ook het gebouw van het Regiohuis (Huisartsenpost) onderwerp van nieuwe ontwikkelingen zal zijn. In een derde contact bleek dit ook opgepakt en in voorbereiding. Wegens de Coronacrisis zijn de meeste contacten via Zoom of Teams-vergaderingen gehouden.

Ineens bleek de open locatie met parkeerterrein naast het Van der Meycollege ook kandidaat voor nieuwbouw van de Internationale School, die nu nog in Bergen gevestigd is. Ook andere steden dingen naar de nieuwe vestiging voor deze school. In een tweede bericht werd zelfs al een beeld geschetst van een mogelijk ontwerp. Deze locatie is in de genoemde gebiedsvisie ook meegenomen.

Gemeente Alkmaar heeft wel zorgelijke plannen met ontwikkeling van gebieden in de kanaaloever zone, waarbij in het gebied tussen Viaanse molen en Sluismolen hoogbouw voor woningen en kantoren is gedacht, met maximale hoogten tot 50m.

Eind 2020 is er contact geweest met de in datzelfde jaar door de Noord-Hollandse Molenfederatie geïnstalleerde Molenconsulent (Evert Verhoeven). Daarbij zijn bovenstaande punten besproken en zullen door hem diverse acties worden ondernomen naar betrokken partijen.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren en informeren het bestuur over biotoopzaken rond de molens die zij opmerken.

Tot zover 2020,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos