Jaarverslag van de voorzitter over 2020

Meer dan wellicht bij aanvang van het uitbreken van de Covid 19 epidemie werd verwacht, hebben we het afgelopen jaar te maken gehad met de impact van deze pandemie.  Zowel op het gebied van de volksgezondheid, economie-nationaal en mondiaal-met verstrekkende gevolgen en allerlei beperkingen.

De beperkingen en noodzakelijke maatregelen hadden tot gevolg dat de jaarlijks terugkerende events en bijeenkomsten in de molengemeenschap helaas niet door konden gaan. Dan wel in een beperkt aantal gevallen in een afgeslankte vorm/online versie werden gepresenteerd

Los van de beperkende maatregelen waar we allemaal last van hebben gehad, waren de gevolgen voor MSA evenwel niet zo groot.

Het gebruikelijke en reguliere onderhoud van onze 7 molens vond plaats zoals in voorgaande jaren.  Het overzicht van de diverse werkzaamheden is terug te vinden in het verslag van de werkgroep “molenonderhoud“  onder verantwoordelijkheid van bestuurslid Andreas  de Vos, bijgestaan  door Gerard Liefting.
Het reguliere onderhoud van onze molens vindt plaats aan de hand van de inspectie uitkomsten, subsidie criteria -en toezeggingen. Doch ook op ad hoc basis op initiatief en in nauw overleg met de betrokken molenaars.

Wijzigingen bestuur
Er vonden geen wijzigingen plaats in het bestuur;

Samenwerking met de Stichting Schermer Molens en Gemeente Alkmaar.
Beide stichtingen hebben een groot deel van hun molens staan binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. Gelet op onze gezamenlijke kerntaken (namelijk het behoud en beheer van monumentale molens) vond zo nu en dan overleg plaats over onderhoud, restauratie en mogelijke betrokkenheid bij gemeentelijke initiatieven op het gebied van culturele en recreatieve zaken . Zoals monumentendag, erfgoed platform, nationale molendag,  monumentendag ,omgeving visie etc. Wellicht gaan we gezamenlijk aan de slag komend jaar wanneer de Gemeente Alkmaar wederom gastheer is van de “Molen contactdag” van de Noord Hollandse Molenfederatie. (ging dit jaar niet door ) .

Procedures en lopende projecten
Subsidie aanvragen voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van onze molens overeenkomstig de SIM procedures (voor de periode 2019-2024).  Inmiddels afgerond met de medewerking van van Reeuwijk: de instandhouding plannen voor de komende 6 jaar met bijbehorende inspectie voor al onze 7 molens zijn ingediend.

-Verdere besprekingen en onderhandelingen met de Gemeente Bergen inzake de overname van de Philisteinse molen in Egmond en de molen Kijkduin in Schoorl zijn stopgezet. Onder druk van een aantal partijen in de gemeenteraad – er was belangstelling vanuit de particuliere hoek- heeft de Gemeente Bergen besloten de twee molens vooralsnog niet te verkopen.

-Molenkade/kanaal Omval-Kolhorn: oever vervanging/herstel project aan de Molenkade met als opdrachtgever de Provincie Noord-Holland. De slechte condities van de oever, impact van de herstelwerkzaamheden voor de 4 molens zijn besproken met MSA. Zoals afgesproken zijn de molenaars waar nodig betrokken bij de uitvoering. De werkzaamheden zijn gestart in het 4e kwartaal en zullen doorlopen tot medio 2021.

-Ambachtsmolen te Oudorp: noodzaak tot herstel van de de al eerder vastgestelde verzakking van de beschoeiing. De Provincie (de vorige eigenaar) blijft van mening niet aansprakelijk te zijn voor de eventuele kosten van herstel. Derhalve werd het de verantwoordelijkheid van MSA. Wij zullen de kosten- welke helaas niet subsidiabel zijn- voor onze rekening moeten nemen. Offerte van en uitvoering door de betrokken aannemer Schilder uit Ursem zijn inmiddels afgerond.

Kruiswieken/roeden vervanging project  t.b.v.  4 molens (molen B,D en E alsmede aansluitend tbv  de Ambachtsmolen ) Voor al deze 4 molens geldt dat bij toepassing van leeftijdscriteria (60-65 jaar) de roeden  de komende jaren op enig moment vervangen zullen moeten worden.  Het project staat voor een aanzienlijke investering.  Met adviesburo van Reeuwijk  en mogelijk betrokken molenmakers  en potroeden  fabrikant  zijn er pro forma offertes uitgewerkt op basis waarvan een aantal potentiële subsidie-verstrekkers zijn benaderd.
*de Provincie Noord Holland : subsidie toezegging  ontvangen
* Prins Bernhard Cultuur Fonds ; komt begin 2021 hierop terug ;
* diverse fondsen werden en worden nog aangeschreven in 2021.
* De Hollandsche Molen Vereniging (DHMV).
De noodzakelijke vervanging van de roeden werd al eerder  uitvoerig besproken in 2019.  In december 2020 werd  het project wederom uitgebreid gepresenteerd. Waarbij ook het historisch perspectief van dit project en de keuze van potroeden aan de hand van een 2 tal studies (Historie strijkmolens en Roeden van de strijkmolens ) nog eens werd onderstreept.  DHMV  heeft zich positief uitgesproken een bijdrage te zullen leveren aan de kosten van dit project. Met daarbij de kanttekening dat haar subsidie commitment afhankelijk is van o.a subsidie toezegging van de Provincie Noord Holland, alsmede het overleggen een concrete en realistische offerte voor de potroeden wiekenkruizen.  Het aanbesteding proces zal verder plaatsvinden begin 2021.
Een belangrijke stap is derhalve gezet voor de invulling van de financiering , waarbij naast genoemde subsidie bronnen en wellicht andere potentiele sponsoren , ook  de beschikbare eigen middelen zullen worden ingezet.

-mogelijke overname van het dieselgemaal in Alkmaar (bij de Vondelstraat ) Oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden met de huidige eigenaar van het gemaal gebouw, nl. de woning bouw vereniging Van Alckmaer  en Adapt. We zullen een besluit nemen mede op basis van de uitkomsten van een nog te overleggen werkdocument Een besluit zal begin 2021 genomen worden op basis van o.a uitkomsten op ”“ontwikkel plan diesel gemaal”

molenbiotoop ; gemeente Alkmaar houdt ons op de hoogte mbt  ontwikkelingen  van een relatief hoge nieuwbouw rond station Alkmaar Noord.  Molenfederatie heeft een molen consulent aangesteld (Evert Verhoeven ) die wanneer nodig  ook voor biotoop problematiek ingeschakeld kan worden

Activiteiten

Vanwege de corona beperkingen hebben tal van bijeenkomsten/vergaderingen online plaatsgevonden.  Ook zijn een aantal jaarlijks terugkerende events gecanceld of hebben in een iets andere opzet plaatsgevonden.

 • Het bestuur heeft zo’n 7 keer vergaderd; vanwege de corona beperkingen begin 2020 bij de voorzitter thuis en later online mbv zoom vergaderingen.
 • Noord Hollandse Molenfederatie : algemene leden vergadering vond plaats online .  Uiteindelijk ging ook de traditionele molen contactdag gepland op 3 oktober  in de Grote Kerk in Alkmaar niet door. Molenprijs 2020 werd toegewezen aan de herbouw na de nieuwjaarsbrand van molen Ceres te Bovenkarspel.
 • Vereniging De Hollandsche Molen, de nationale belangen behartiger van alle molens- belangrijke partij voor wat betreft het toewijzen van beschikbare fondsen ( o.a gelden Bankgiro loterij en overheid ). De jaarlijkse leden vergadering in Amersfoort vond nu online plaats.
 • De gemeente Alkmaar via haar z.g. “erfgoed platform” activiteiten en bijeenkomsten en haar betrokkenheid bij Open Monumentendag
 • Open Monumentendag: vond in verkleinde opzet plaats. Geen grote manifestatie in de Grote Kerk . Molen D en de Ambachtsmolen deden mee, hetgeen door de organisatie op prijs werd gesteld. .
 • Wederom is aan de Gemeente Alkmaar gevraagd ook de Molenkade als vuurwerk vrije zone te bestempelen. Dit uiteraard vanwege de risico’s van gedurende de Nieuwjaars nacht en de recente ervaring met de molen Ceres in Bovenkarspel . Afwachten wat het besluit wordt. Doch blijkbaar is vooralsnog weinig support van de rijksoverheid te verwachten.

Als bestuur willen wij onze vrijwillige molenaars hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd besteed aan het onderhoud van de molens en erven, alsmede hun betrokkenheid bij:

 • De uiteenlopende initiatieven op het gebied van onder meer onderwijs met het bezoek van verschillende scholen aan onze molens ;
 • De initiatieven van verschillende organisaties ( DHMV en NHMF,) ook waren deze beperkter in vorm/online .
 • De werkzaamheden en overlast als gevolg van werkzaamheden aan de molens en herstel oevers en beschoeiing
 • Felicitaties aan Arie en Linie van molen B vanwege het feit dat zij al 50 jaar woonachtig zijn in molen B .
 • De bijdrage van Joan en Tom van molen D voor de research werkzaamheden welke hebben geleid tot een 2 tal interessante documenten (“Historie strijkmolens” en “ Roeden strijkmolens “).
 • Wederom werd een beroep op de maalcapaciteit van de Bosmolen van Peter Heere gedaan vanwege hoge waterstanden.
 • Joop van Vliet van de Varnerbroeker molen voor de wat eenzame taak mbt het draaiend houden en zijn betrokkenheid bij de onderhoudswerkzaamheden van deze “stand alone”   weide molen in Heiloo.
 • voor een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten van onze molenaars wordt verwezen naar hun eigen jaarverslagen

Gelukkig zijn we nog wel in de gelegenheid geweest begin dit jaar om met z’n allen-molenaar, partners en bestuur – de jaarlijkse nieuwjaar bijeenkomst te vieren. En terug te kijken op het afgelopen jaar 2020.

Financiën:

Het beheer (het onderhoud en restauratie activiteiten) van de 7 rijks monumenten molens waarvoor Molen Stichting Alkmaar verantwoordelijk is, kan niet zonder de structurele steun van de overheid (Rijk-Provincie en de Gemeente). Alsmede de support van “goede doelen” instellingen en sponsors. Waaronder de Bankgiro loterij, de bijdragen van onze donateurs en het bedrijfsleven.

Onderhoud van en restauratie-werkzaamheden aan onze molens zijn een continu proces. De benodigde financiering van deze soms kostbare exercities vindt veelal plaats door een combinatie van deze ter beschikking staande subsidies (evenwel slechts voor voor een deel) dan wel via sponsors . Doch ook voor een deel ten laste van de opgebouwde reserves. Zoals gezegd niet alles is subsidiabel en soms worden we geconfronteerd met verrassingen zoals het noodzakelijk herstel van de beschoeiing bij de Ambachtsmolen.
In dit verband is het goed te vermelden dat we het met de Gemeente Alkmaar best hebben getroffen voor wat betreft hun jaarlijkse commitment naar onze molens en dat zelfde geldt ook voor de Rabobank met hun clubkas acties.

Juist in deze tijd is het goed om de jaarlijkse kosten van beheer, onderhoud en restauratie van onze 7 molens te verantwoorden tegen de verschillende inkomstenbronnen en de financiële gang van zalen transparant te presenteren..

Het financiële verslag (in de vorm van een balans, exploitatierekening en toelichting ) over 2020 is  terug te vinden op onze website .
Op basis van de beschikbare en inzichtelijke boekhouding over dat jaar en aan de hand van de mutaties banksaldi is vastgesteld dat het financieel verslag over 2020 een correct beeld geeft van alle inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar.
Namens het bestuur willen wij dan ook onze penningmeester Simon Swart bedanken voor niet enkel de gedegen boekhouding maar ook het gezonde financiële beleid.

Rest mij ook Imre Revers als secretaris van onze stichting en Cees Stam ( o.a verantwoordelijk voor de media en sponsor acties ) te bedanken voor hun enthousiaste bijdragen. Alsmede Andreas de Vos – met ondersteuning van Gerard Liefting- verantwoordelijk voor het onderhoud en restauraties van onze molens – voor hun expertise en know how bij de uitvoering van onze belangrijkste taak: het in standhouden van onze historische molens die tot ons nationaal erfgoed behoren!

 

Paul Zaman, voorzitter