Jaarverslag 2018

Jaarverslag van de voorzitter over 2018

Het afgelopen jaar werd, zoals gebruikelijk, het reguliere onderhoud gepleegd van onze 7 molens.  Verwijzend naar het verslag van de werkgroep “molen onderhoud “onder verantwoordelijkheid van bestuurslid Andreas de Vos, vond dat plaats in goed overleg met de betrokken molenaars.  In 2018 hadden wij tevens te maken met een aantal lopende zaken, welke ook in 2019 /2020 de nodige aandacht van het bestuur zullen vragen.

Wijzigingen bestuur

 • Onze nieuwe secretaris Imre Revers heeft zich snel ingewerkt in de molen materie en betrokken partijen.
 • Een nieuwe kandidaat “Rob Vader”, aan het begin van het jaar aangetrokken ter ondersteuning van onze technische commissie/ molen deskundige Andreas Vos, heeft echter in het najaar aangegeven onvoldoende tijd /agenda problemen te hebben voor een dergelijke ondersteuning
 • Gelet op de zwaarte van de portefeuille onderhoud, was het dan ook zaak zo snel mogelijk te voorzien in voldoende capaciteit.  Begin 2019 heeft Gerard Liefting zich hiervoor kandidaat gesteld.  Gerard was al eerder betrokken bij MSA. Met zijn ervaring en kennis op het gebied van molens is Gerard een meer dan welkome aanvulling, zoals we reeds hebben kunnen ervaren

Samenwerking met Stichting Schermer Molens – MSA – Gemeente Alkmaar

Beide stichtingen hebben een groot deel van hun molens staan binnen de gemeente Alkmaar. Gelet op onze gezamenlijke kern taken (namelijk het behoud en beheer van monumentale molens) vindt zo nodig gezamenlijk overleg plaats over onderhoud en  betrokkenheid bij gemeentelijke initiatieven op het gebied van culturele en recreatieve zaken . Zoals monumenten dag, erfgoed platform, omgeving visie etc.

Procedures en lopende zaken

 • De besprekingen en onderhandelingen met de Gemeente Bergen inzake de overname van de Philisteinse molen in Egmond en de molen Kijkduin in Schoorl werden eind 2017 stopgezet. Dit naar aanleiding van het besluit van B&W om het wederom door ons voorgelegde overname voorstel (op basis van de bouwtechnische conditie van beide molens, de uitkomst van een nulmeting en de daaruit vloeiende herstel kosten) niet te accepteren. En zij besloot tevens de overdracht van beide molens aan een daarvoor in aanmerking komende kandidaat uit te stellen.  De gemeente onderzoekt met een aantal gegadigden de mogelijke overdracht van beide molens naar een stichting met gelijke doelstellingen als MSA.  Men sluit overigens MSA vooralsnog niet uit als overnamekandidaat (doch dan wel op andere overname condities).

Wij zullen op enig moment in 2019 weer met de gemeente de status van dit molen -dossier bespreken

 • -Molenkade/kanaal Omval-Kolhorn: een omvangrijke oever vervangingsproject aan de Molenkade met als opdrachtgever de Provincie Noord-Holland (PNH). De condities van de oever, impact van de werkzaamheden voor de 4 molens werden uitvoerig besproken met MSA en nader vast gelegd (verslag van 3 april 2018). Met daarbij de toezegging dat de molenaars waar nodig betrokken zullen blijven en worden bij de uitvoering. Afronding van de aanbesteding wordt verwacht omstreeks september 2019. De aanvangsdatum van de werkzaamheden ligt overigens nog niet vast.
 • -Ambachtsmolen te Oudorp: de al eerder vastgestelde verzakking van de beschoeiing en het op enig termijn noodzakelijk herstel hiervan. Eerder kwam een vertegenwoordiger van de PNH tot de conclusie dat de provincie niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schade (welke vooralsnog niet van dien aard zou zijn om direct in te grijpen.) Het herstel van de oevers Ambachts molen werd wederom aan de orde gesteld tijdens bespreking Molenkade project. De Provincie blijft evenwel van mening niet aansprakelijk te zijn voor de eventuele kosten van herstel. Wel stelde zij voor in overleg te gaan met de aannemer (zodra deze bekend is) van het omvangrijke Molenkade project zodat de oever herstel werkzaamheden Ambachtsmolen en de kosten hiervan wellicht op een efficiënte wijze ingepast  kunnen worden in het geheel.

MSA zal contact opnemen met de aannemer.

 • -In verband met de SIM periode 2019-2024 werd de omvangrijke procedure opgestart voor de instandhoudingsplannen met bijbehorende inspectie voor al onze 7 molens.

Activiteiten,

-Het bestuur heeft 11 keer vergaderd op de locatie van de Gouden Engel te Koedijk
-Tevens hebben we een aantal bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond van o.a. :

 • Noord Hollandse Molenfederatie (met als belangrijke thema’s: vergoeding maalvaardige molens/veilig werken op hoogte/professionalisering molen eigenaars/besteding legaat/individuele gespreken met door de federatie ingehuurde SESAM/succesvol verlopen molen contact dag)
 • Vereniging De Hollandsche Molen, de nationale belangenbehartiger van alle molens/jaarlijkse bijeenkomst in Amersfoort/ belangrijke partij voor wat betreft het toewijzen van beschikbare fondsen (o.a. gelden Bankgiro loterij en overheid)
 • De gemeente Alkmaar. Tevens stonden wij met een stand in de Grote Kerk tijdens de Nationale Monumenten dag.
 • Stand MSA AFAS stadion tijdens de wandel 4-daagse (georganiseerd door Le Champion)
 • Bezoek aan de Twuijvermolen te Sint Pancras

Al onze vrijwillige molenaars willen wij in dit verslag nog eens hartelijk bedanken vanwege:

 • Hun inzet en tijd besteed aan het onderhoud van de molens en erven;
 • De vele en zeer uiteenlopende initiatieven tijdens maar ook buiten de Molen- en Nationale Monumenten dagen om, op het gebied van onder meer onderwijs met het bezoek van verschillende scholen aan onze molens
 • Felicitaties aan Tom Kreuning vanwege zijn 25-jarig jubileum als molenaar,
 • De gebruikelijke gastvrijheid van molenaar Han Kuijper voor de jaarlijkse bijeenkomst van molenaars en bestuur, voor zoals gebruikelijk een geslaagde avond op zijn locatie bij de Ambachtsmolen
 • Voor een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten van onze molenaars wordt verwezen naar hun eigen jaarverslagen en de samenvatting onder molenonderhoud 2018 van Andreas de Vos.

Financiën:

De financiële consequenties van het beheer (het onderhoud en restauratie activiteiten) van de 7 rijks monumenten molens waarvoor Molen Stichting Alkmaar verantwoordelijk is,  kan niet zonder de structurele steun van de overheid ( Rijk-Provincie en  Gemeente Alkmaar)  en  de support van  “goede doelen” instellingen  en sponsors. Waaronder die van de Vereniging de Hollandsche Molen via de BankGiro loterij, de bijdragen van onze donateurs en het regionale bedrijfsleven.

In de komende jaren zullen wij te maken hebben met de noodzaak de roeden van een aantal van onze molens te vervangen. De benodigde financiering van deze kostbare exercitie zal een combinatie worden van daarvoor ter beschikking staande subsidies (evenwel slechts voor een deel) alsmede sponsors welke voor dit roeden project specifiek zullen worden benaderd. Concept plannen hiervoor zijn inmiddels voorbereid door onze collega-bestuurder Cees Stam.

Naar onze subsidieverstrekkers en sponsoren is het correct om de kosten van beheer, onderhoud en restauratie afgezet tegen de verschillende inkomstenbronnen transparant te presenteren.

Het financiële verslag (in de vorm van een balans en exploitatierekening) voor 2018 is terug te vinden op onze website. In dit verband is het goed te kunnen vermelden dat een kascommissie na controle en aan de hand van mutaties banksaldi heeft vastgesteld dat het financieel verslag over 2018 een juist beeld geeft van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. En derhalve decharge is verleend aan onze penningmeester Simon Swart.  Ook namens het bestuur willen wij hem bedanken voor de gedegen boekhouding en het gevoerde financiële beleid.

Rest ons eenieder te bedanken voor zijn of haar betrokkenheid bij de activiteiten van Molenstichting Almaar en omstreken, welke hebben bijgedragen aan dit succesvol verlopen jaar.

Paul Zaman, voorzitter.