Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Molenstichting Alkmaar e.o.

Paragraaf A begripsbepaling

ARTIKEL A1

 1. Het huishoudelijk reglement is gerelateerd aan de statuten van de Molenstichting Alkmaar e.o. (MSA)
 2. De statuten van de MSA zijn bepalend voor het reilen en zeilen van de stichting.

Paragraaf B bestuursvorm

ARTIKEL B1

 1. De stichting heeft een Algemeen bestuur en een Dagelijks bestuur.
 2. De Dagelijks bestuursleden worden gekozen vanuit het Algemeen bestuur.
 3. Het Dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 4. Het Dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen bestuur.
 5. Tot nader orde is besloten dat het dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur gezamenlijk vergaderen.
 6. Het Dagelijks bestuur kan besluiten om een werkgroepslid of een vrijwilliger van de MSA tijdens de bestuursvergadering uit te nodigen in de functie van adviseur en/ of toehoorder.
 7. Deze uitnodiging zal incidenteel zijn, werkgroepsleden, adviseurs en toehoorders hebben geen stemrecht.

Benoemen en aftreden van Dagelijks bestuursleden

ARTIKEL B2.

 1. Het Dagelijks bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
 2. De zittingstijd van een Dagelijks bestuurslid is vier jaar en kan drie maal met eenzelfde periode worden verlengd.
 3. Indien er sprake is van tussen tijdse opvolging neemt de opvolger de plaats op het rooster in van degene die hij/zij vervangt.
 4. Het rooster van aftreden omvat in ieder geval:
  1. De naam van het bestuurslid
  2. De functie van het bestuurslid.
  3. De datum van benoeming van het bestuurslid en de datum waarop de periode eindigt.
  4. Van welke zittingsperiode er bij een bestuurslid sprake is.
  5. Het tijdstip van waaraf het bestuurlid niet meer benoembaar is.

Paragraaf C Taken van dagelijksbestuursleden

ARTIKEL C1 Taken voorzitter.

 1. De voorzitter bepaalt de dag, de plaats en het aanvangsuur van de vergadering van zowel de Algemeen als de Dagelijks bestuur vergadering, uitgaande van de vergader schema’s zoals die bij de aanvang van elk nieuw kalenderjaar wordt vast gesteld.
 2. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor iedere vergadering vast en draagt zorg voor de agendapunten, die door de overige bestuursleden voor de vergadering zijn ingebracht, aan de agenda worden toegevoegd.
 3. De agendapunten van de molenaars zullen als ingekomen stukken aan de agenda worden toegevoegd en als zodanig worden behandeld.
 4. De voorzitter leidt de vergadering van zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur en bepaalt de orde van de vergaderingen.
 5. De voorzitter onderhoudt de externe contacten met belanghebbenden en voor de stichting belangrijke relaties.
 6. Hij/zij kan dergelijke contacten naar andere bestuursleden delegeren of zich laten vergezellen.

ARTIKEL C2 Kennisgeving van vergaderingen.

 1. De voorzitter draagt er zorg voor, via de secretaris, dat tenminste 7 dagen voor de vergadering van het Algemeen- als het Dagelijks bestuur wordt aangekondigd onder vermelding van plaats en tijdstip.
 2. Deze aankondiging gaat vergezeld met de te behandelen agenda.
 3. Dit zelfde geldt tevens voor het verslag van de voorafgaande bestuursvergadering.

ARTIKEL C3 Taken van de secretaris.

 1. De secretaris is belast met de correspondentie van het bestuur en draagt zorg voor de archivering van de stukken met inachtneming van de bepalingen van de archiefwet.
 2. De secretaris stelt van het verhandelde ter vergadering notulen op en draagt zorg dat de notulen ter vaststelling voor de volgende vergadering worden geagendeerd.
 3. De secretaris draagt zorg voor het tijdig verschijnen van het jaarverslag.

ARTIKEL C4 Taken van de Penningmeester.

 1. De penningmeester voert het financiële beheer van de stichting.
 2. Hij vertaalt het beleid van de stichting in geld en doet de boekhouding.
 3. Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het financiële archief.
 4. Stelt jaarlijks de begroting van de stichting op.
 5. Draagt zorg voor het tijdig verschijnen van het financieel jaarverslag.

ARTIKEL C5 Extra taken van bestuursleden.

 1. Bestuursleden van de MS, niet behorend tot het Dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor de aan hen toebedeelde functies, op basis van hun deskundigheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de aan hen toegevoegde vrijwilligers die zowel individueel als in werkgroepen functioneren. Tevens kunnen bestuursleden, op basis van bijzondere kwaliteiten, door het
 2. Dagelijks bestuur worden verzocht extra of bijzonder activiteiten voor de stichting uit te voeren Dit geldt voor zowel Dagelijks bestuursleden als Algemeen bestuursleden.
 3. Het dagelijks bestuur zal, indien nodig deze activiteiten faciliteren.

ARTIKEL C6 Besluitvorming.

 1. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 2. Stemming vindt mondeling plaats.
 3. Indien de stemmen staken, er geen besluit genomen kan worden, kan de voorzitter eenmalig besluiten het onderwerp nogmaals ter stemming ter tafel brengen.
 4. Bij afwezigheid kan men tot uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter een schriftelijke stem uit te brengen.
 5. Een bestuurslid kan twee bestuursleden machtigen om zijn of haar mening mondeling ter tafel te brengen.
 6. Een genomen besluit is bindend voor alle bestuursleden, zij dienen in overeen stemming van dit besluit te handelen.
 7. Genomen besluiten kunnen opnieuw in stemming gebracht worden indien minimaal twee bestuursleden dit aan de voorzitter verzoeken.

Paragraaf D Instellingsbesluit commissies en benoemen commissieleden.

ARTIKEL D1

 1. Het bestuur kan commissies instellen en te allen tijden opheffen.
 2. Bij het besluit tot instellen van een commissie regelt het bestuur.
  1. de taak van de commissie
  2. de bevoegdheden van de commissie
  3. het aantal leden
  4. de duur waarvoor de commissie wordt ingesteld
  5. al wat nodig is om de taak en werkzaamheden van de commissie te laten uitvoeren
  6. het verloop van de verslaggeving

ARTIKEL D2

 1. Het dagelijks bestuur benoemt de leden en de voorzitter van de commissie.
 2. De leden van een commissie worden benoemd voor de duur waarvoor de deze commissie is ingesteld.
 3. Het bestuur kan, indien met het oog op een goede taakvervulling van een commissie adviseurs benoemen, die aan de werkzaamheden van Commissie deelnemen.

Paragraaf E Bestuur en communicatie met de Molenaars

ARTIKEL E1

 1. Er zal minimaal 1 molenaarsbijeenkomst plaatsvinden
 2. In geval van (formeel) bilateraal overleg tussen molenaars en bestuursleden wordt er vanuit gegaan dat dit plaats vindt met 2 bestuursleden in gezamenlijkheid.
 3. Zowel bestuur als molenaars kunnen, indien hiervoor noodzaak bestaat een gezamenlijk overleg organiseren.
 4. Tijdens deze bijeenkomsten zullen belanghebbende thema’s aan de orde komen, waarvan verslag zal worden gemaakt. De voorzitter zit deze bijeenkomsten voor, de secretaris is verantwoordelijk voor het verslag.

ARTIKEL Z Slotbepalingen.

ARTIKEL Z1 Wijzigingen huishoudelijk reglement.

Dit huishoudelijk reglement kan door het gezamenlijke Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur worden gewijzigd. De voorzitter stelt de wijzigingen voor en brengt ze ter stemming.

Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

ARTIKEL Z2 Onvoorziene situaties.

In gevallen dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, gehoord de overige bestuursleden.

ARTIKEL Z3.

Alle medewerkers van de stichting, zowel bestuursleden als overige medewerkers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onkosten die gemaakt worden anders dan reiskosten voor reguliere bestuursvergaderingen kunnen bij de penningmeeste gedeclareerd worden.

ARTIKEL Z4 Inwerkingtreding.

Het reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend waarop het bestuur het huishoudelijk reglement heeft vastgesteld.

 

Alkmaar

De voorzitter de secretaris