Werkgroep molenbiotoop 2019

De molenbiotoop vereist constante aandacht om ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het functioneren (door verminderde windvang en turbulentie) en de zichtbaarheid van de molen in beeld te krijgen en daarop waar mogelijk te reageren.

2019 was een zeer rustig jaar, er zijn geen activiteiten geweest. Wel staat voor 2020 wat te wachten wegens ontwikkelingen bij de Geestmolen (Leegstaande kantoor van Rooker), waarvoor in 2019 een ontwerp bestemmingsplan is aangenomen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft hier geen bezwaren tegen gehad en zal de Geestmolen gaan schrappen van de lijst met molens die biotoopbescherming via de keur van HHNK hebben. MSA was te laat bij de ter visie termijn van dit ontwerp bestemmingsplan, maar er komt nog een mogelijkheid bij de ter visie termijn van het bestemmingsplan zelf. Tot op heden lijkt er nog geen enkele ontwikkeling met het pand zelf gaande te zijn, het is nog geblindeerd en staat leeg.

Gemeente Alkmaar heeft wel zorgelijke plannen met ontwikkeling van gebieden in de kanaaloever zone, waarbij in het gebied tussen Viaanse molen en Sluismolen hoogbouw voor woningen en kantoren is gedacht, met maximale hoogten tot 50m. MSA en de molenaars van beide molens gaan hierover in gesprek met HHNK (bescherming via de keur is er al, handhaving gewenst) en de gemeente Alkmaar.

Ook de molenbiotoop rond de eigen molens blijft onze aandacht houden, waarbij de inrichting van de molenerven zeker een aandachtspunt is. Molenerven zijn onderdeel van de presentatie van ons erfgoed, en dienen een voorbeeldfunctie.
De molenaars zijn zelf ook actief om de molenbiotoop buiten de molenerven waar mogelijk te verbeteren..

Tot zover 2019,
Werkgroep Molenbiotoop, Andreas de Vos