Werkgroep molenonderhoud 2019

De werkgroep Molenonderhoud bestaat uit bestuurslid Andreas de Vos en aanvullend Geert Liefting, die begin 2019 zich heeft aangemeld nadat Rob Vader had bedankt. Geert heeft eerder een paar jaar deel uitgemaakt van de werkgroep en is nu dus weer terug. Een welkome aanvulling en een fijne collega.

In 2019 is weer veel werk verzet om het molenbezit van Molenstichting Alkmaar en Omstreken in goede staat te krijgen en houden. Dit betreft niet alleen de molens zelf (bouwkundig), maar ook het erf dat toch bepalend is voor het beeld rond de molens. Het streven is een zo goed mogelijk beeld van de molens in hun bedrijfsvaardige tijd te geven. Samen met het draaien/malen van de molens vormt dit de presentatie van dit erfgoed. Het bestuur doet dit niet alleen, dankzij de hulp van onze molenaars en vrijwilligers die zij ter assistentie inschakelen wordt hier in grote mate aan bijgedragen.

 • 2019 eerste loopjaar van de SIM die in 2018 is aangevraagd en toegekend (De SIM is de nieuwe naam van de BRIM),
 • Waar nodig zijn bij de diverse molens controles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de cv-ketels, brandblusapparatuur en de bliksemafleiderinstallatie.
 • Na de projecten van het rietdek bij Molen B, D en E is met name voor Molen D en E het onderhoud beperkt tot hetgeen echt geen uitstel verdraagt. Van beide molens is de volledige BRIM-subsidie opgebruikt. Voor de overige molens is vooral een inventarisatie gemaakt van wat er nog aan BRIM-subsidie resteert en welke werkzaamheden in 2018 nog uitgevoerd kunnen en moeten worden binnen dat budget. Voor Molen B resulteert dit in een nieuw veiligheidshek rond de molen. Bij Molen C en de Ambachtsmolen staat herstel van de veldmuren op het programma.
 • Er is contact geweest met de provincie Noord-Holland inzake de slechte toestand van de beschoeiïngen langs de Molenkade en bij de Ambachtsmolen. Voor het stuk langs de molenkade (eigendom provincie) is de provincie bezig met het proces van voorbereiding voor herstel. MSA kan zodra de aannemer hiervan bekend is aan deze vragen de beschoeiing bij de Ambachtsmolen te herstellen. Mogelijk dat door die combinatie een prijsvoordeel gerealiseerd kan worden.
 • Bij Molen E is besloten de achterwaterloop weer aan te laten sluiten op de vaart, als onderdeel van de vernieuwing van de beschoeiïng door de provincie. MSA kan in overleg met de betreffende aannemer hier afspraken over gaan maken, om dit op kosten van MSA te laten uitvoeren op moment dat de werkzaamheden van de provincie uitgevoerd worden.

Onderhoud:
De komende jaren staan in het teken van het vervangen van de wiekenkruizen van de strijkmolen D, E, B en de Ambachtsmolen. Deze wiekenkruizen zijn meer dan 40 jaar oud en worden vervangen d.m.v. het aanbrengen van z.g. potroeden. Een ingrijpende klus waar totaal zo’n € 280.000,– mee is gemoeid. Er zijn gesprekken gaande met de Vereniging De Hollandsche Molen over financiële ondersteuning en er zal o.a. een subsidieaanvraag worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland.
Wij zullen als bestuur van Molenstichting Alkmaar ons weer inspannen om deze benodigde subsidies binnen te halen en tevens een beroep doen op onze trouwe sponsors.

Dit jaar wordt de kade van de Hoornsevaart door de Provincie NH gerenoveerd. Gekeken zal worden of tegelijkertijd de inlaat van de Molen E in de nieuw aan te brengen damwand gelijktijdig kan worden meegenomen.

De verzakte oeverwand  bij de Ambachtsmolen is al jaren een zorg en mede een gevolg van destijds uitgevoerde baggerwerkzaamheden. Deze zal ook dit jaar worden aangepakt en vergt een investering van van 40 a 50.000 euro.

De Bosmolen

(fam. Heere):

Het normale teer en schilderwerk is wederom uitgevoerd, evenals de overige onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk waren.

Molen B

(fam. Groot):

Onderhoudswerk:

 • Het veiligheidshek rond de molen is vervangen.
 • Er is drainage rond de molen aangelegd afwaterend op de vaart, om wateroverlast in de kelder(s) te voorkomen of beperken. Door de molenaar zijn extra goten met regenwaterafvoer aangebracht,
  aangesloten op de drain.
 • Er is opdracht gegeven voor het plaatsen van leklatten, waar nodig met loodslab, op het onderste weegdeel (tafelementsdeel), zodat regenwater buiten de veldmuren omlaag valt en niet meer tussen
  veldmuur en weegdeel kan kruipen. Uitvoering in 2020 gepland.
 • Er is opdracht gegeven voor vervanging van de ezel en afstellen van het kruirad (de munnik in de kruipollen) wegens aanlopen. Uitvoering in 2020 gepland.
 • De molenaar heeft een stuk net geregeld voor afzetting van het gevlucht tussen molen en veiligheidshek, kosten 2 taarten.
 • Rietdek: alles nalopen op schade en bijstoppen waar nodig. Eveneens een advies t.a.v. de staat van het riet op het achtkant en de zin van overdekken (bijstoppen en onder draad brengen) van 3 velden op
  de ZW zijde, met offerte.

Molen C

(fam. Van der Lende):

 • Herstel van voegwerk en het verwijderen van latex op veldmuren en penanten is uitgevoerd, inclusief afwerking met keim-verf.
 • Het bronzen bovenlager van de vijzel is vervangen nadat het oude beschadigd was geraakt.
 • Er is opdracht gegeven voor het plaatsen van leklatten, waar nodig met loodslab, op het onderste weegdeel (tafelementsdeel), zodat regenwater buiten de veldmuren omlaag valt en niet meer tussen
  veldmuur en weegdeel kan kruipen. Uitvoering in 2020 gepland.
 • Rietdek: achtkant rondom nazien op schade en bijstoppen waar nodig, mos verwijderen, gaas aanbrengen onder 2 kistgaten. Op de kap het mos verwijderen.

Molen D

(fam. Kreuning):

 • De halssteen is vervangen (Poland) en binnen korte tijd reeds weer beschadigd en omgedraaid, na nog wat bijwerken en pas maken.
 • Schuur geschilderd en oostelijke dakgoot vervangen door een herbruikbare van molen E (molenaar).
 • Rietdekker heeft wat kleine stormschade gerepareerd onder een kistgat en het rietdek nagelopen.
 • Op het erf: alle hagen gesnoeid, de gastank vervangen door een ondergrondse (op initiatief en kosten molenaar).

Molen E

(fam. Van den Aakster):

 • Er is opdracht gegeven voor het plaatsen van leklatten, waar nodig met loodslab, op het onderste weegdeel (tafelementsdeel), zodat regenwater buiten de veldmuren omlaag valt en niet meer tussen veldmuur en weegdeel kan kruipen. Uitvoering in 2020 gepland.
 • De halssteen is door de molenmaker nagezien en afgesteld.
 • Een heklat vervangen en een zoomlat hersteld.
 • In de badkamer is wegens lekkage en daardoor ontstane schade de douche ingrijpend hersteld. Hier was bij de bouw iets mis gegaan met de keuze van materialen en afwerking van kitnaden, dat nadat dit gereed was niet meer zichtbaar was.
 • Rietdek: achtkant nagelopen op stormschade, kap achterwolf bijstoppen (vlak maken) en waar nodig mos verwijderen.

Ambachtsmolen

(fam. Kuijper):

 • De veldmuren aan de zuidzijde worden slecht, herstel in 2018 is door omstandigheden verschoven naar begin 2019, maar wederom is verschoven naar 2020.
 • Ramen geschilderd.
 • Wervels windborden vervangen.
 • Stukken in diverse weegdelen hersteld.
 • Rietdek: achtkant nagelopen op stormschade, kap achterwolf bijstoppen (vlak maken) en waar nodig mos verwijderen.

Varnebroeker molen

(J. van Vliet):

 • De koningsspil is afgesteld in de kap (ijzerbalk) wegens aanlopen in de koker.
 • In 2020 gaan molen en hut geheel geteerd/geschilderd worden, de voorbereidingen zijn in 2019 gedaan.
 • De waterloopdekken vragen veel zorg om het glad worden (door alg) te voorkomen.

Concluderend:

 • De molens draaien veel.
 • De molens (met name de 4 aan de Molenkade) trekken veel publiek, waarbij Molendag steeds de kroon spant. De activiteiten en PR die door de molenaars hiervoor worden georganiseerd dragen hier in grote mate in bij.
 • Door de molenaars wordt flink meegewerkt in het onderhoud van de molens en erven.
 • Er ligt nog veel meer werk te wachten.

Tot zover 2019,
Werkgroep Molenonderhoud, Andreas de Vos